Pag-ibig na Nagbibigay Buhay

Spread God's love

Sa Juan 3:16, ipinapahayag ang pinakapuso ng Kristiyanismo: ang walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ipinakita sa pamamagitan ng pagpadala ng Kanyang bugtong na Anak, si Jesus, upang mamatay para sa atin. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, tayo ay naligtas mula sa kasalanan at nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ay hindi lamang tungkol sa dami ng pag-ibig ng Diyos, kundi pati na rin sa paraan kung paano Niya ipinahayag ang pag-ibig na iyon.

Isipin mo ang isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Ganito ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na handa Niyang isakripisyo ang Kanyang bugtong na Anak para sa ating kaligtasan. Ito ay isang pag-ibig na higit pa sa anumang maipapakita ng tao.

Mga Tanong sa Pagninilay:

1. Paano ko nararamdaman ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa aking buhay?

 

2. Ano ang mga pagbabago sa aking buhay na nagpapakita ng aking pananampalataya kay Kristo?

 

3. Paano ko maipapahayag ang pag-ibig na ito sa iba at gabayan sila sa kanilang espiritwal na paglalakbay?

More Devotions

In every smile, live out God’s ‘very good’

Spread God's love“God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning—the sixth day.” Genesis 1:31 Friend, have you ever felt that sense of...

Sa simpleng ngiti, isabuhay ang ‘tunay na mabuti’ ng Diyos

Spread God's lovePinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikaanim na araw. Genesis 1:31 Kaibigan, alam mo ba...

Love is not just felt, but shown and lived

Spread God's love“Whoever does not love does not know God, because God is love.” 1 John 4:8 My friend, I want to share with you a story. Do you remember a friend from your childhood who was...

Ang pag-ibig ay hindi lang nararamdaman, kundi ipinapakita at isinasabuhay

Spread God's love“Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.” 1 John 4:8 Kaibigan, nais kong ibahagi sa iyo ang isang kwento. Naalala mo ba ang isang kaibigan...

Paano Hingin ang Karunungan Mula sa Diyos

Spread God's lovePaano Hingin ang Karunungan Mula sa Diyos “Kung kulang ka ng karunungan, humingi ka lang sa Diyos.”  Santiago 1:5 (MBB)Kung kulang sa karunungan ang sinuman sa inyo...

Paano Tanggapin at Maunawaan ang Kapatawaran ng Diyos

Spread God's love Paano Tanggapin at Maunawaan ang Kapatawaran ng Diyos “Ang tunay na pagsisisi ay daan patungo sa kalayaan.” 1 Juan 1:9 “Subalit kung ipinapahayag natin ang...

Paano Unawain ang Walang Hanggang Pag-ibig ng Diyos

Spread God's lovePaano Unawain ang Walang Hanggang Pag-ibig ng Diyos   “Kahit ang mga bundok ay maglaho, ang pag-ibig ko’y hindi magmamaliw.” Isaias 54:10 (MBB): “Kahit ang mga...

Paano Lumakas ang Loob sa Gitna ng Takot

Spread God's lovePaano Lumakas ang Loob sa Gitna ng Takot “Huwag kang matakot, dahil kasama mo Ako.” Isaias 41:10: “Huwag kang matakot, sapagkat ako’y kasama mo; huwag...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *