Paano Hingin ang Karunungan Mula sa Diyos

Spread God's love

Paano Hingin ang Karunungan Mula sa Diyos

“Kung kulang ka ng karunungan, humingi ka lang sa Diyos.”

 Santiago 1:5 (MBB)
Kung kulang sa karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos, at ito’y kanyang ipagkakaloob, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay nang sagana at hindi nanunumbat.

Kaibigan, alam mo ba na sa mga oras ng pagsubok at kalituhan, may isang bagay na maaari nating asahan mula sa Diyos? Ito ay ang Kanyang karunungan. Oo, tama ang narinig mo. Sa Santiago 1:5, sinasabi na kung kulang tayo sa karunungan, maaari tayong humingi nito sa Diyos. Pero, paano nga ba natin ito gagawin?

Karunungan sa Panahon ng Pagsubok
1. Ask: Hilingin ang Karunungan
– Sa panahon ng pagsubok, madalas hindi natin alam ang gagawin. Dito pumapasok ang pangangailangan natin sa karunungan ng Diyos. Hindi lang simpleng kaalaman, kundi ang karunungang nagtuturo sa atin kung paano gamitin ang kaalaman sa tamang paraan.

2. Seek: Maghanap sa Kanyang Salita
– Ang Bibliya, mga payo ng mga matatalinong tagasunod ng Diyos, at ang mga aral mula sa kalikasan ay ilan lamang sa mga paraan kung paano natin matatagpuan ang karunungan ng Diyos. Pero, tandaan na ang pinakapuno’t dulo ng karunungan ay ang Diyos mismo.

3. Keep Faith: Manalig nang Walang Pagdududa
– Mahalaga na humingi tayo ng karunungan mula sa Diyos nang may pananampalataya at walang pag-aalinlangan. Ang pagdududa ay nagpapahina ng ating pananalig at nagiging dahilan para hindi natin matanggap ang karunungan mula sa Diyos.

Isang Halimbawa Para Lalong Maunawaan
Isipin mo na ikaw ay nasa gitna ng isang malakas na bagyo. Ang kaalaman ay nagsasabi sa iyo kung ano ang bagyo, pero ang karunungan mula sa Diyos ang magtuturo sa iyo kung paano ka magiging ligtas at makakatulong sa iba sa gitna ng bagyo.

Pagnilayan ang Pag-ibig ng Diyos
Sa huli, ang paghingi ng karunungan mula sa Diyos ay pagpapakita ng ating pagtitiwala at pag-asa sa Kanya. Ipinapakita nito na sa gitna ng ating mga pagsubok at kawalan ng kaalaman, Siya pa rin ang ating tinutunghayan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang sa pagbibigay ng ating mga pangangailangan, kundi pati na rin sa pagbibigay ng karunungan na kailangan natin sa bawat yugto ng ating buhay.

Pagbubulay-bulay

1. Sa anong sitwasyon mo kamakailan naramdaman ang pangangailangan ng karunungan mula sa Diyos?
2. Ano ang mga pagbabago sa iyong pag-uugali o pananaw na maaaring magdala sa iyo ng higit na pag-asa at pananampalataya?
3. Sa paanong paraan ka tinatawag ng Diyos na ibahagi ang iyong natutunan at karunungan sa iba?

Panawagan: Subukan mong panoorin ang aming mga video message sa aming YouTube channel na “Word On The Go” para sa karagdagang inspirasyon at gabay. I-click ang link na ito: [Word On The Go Videos](https://bit.ly/WOTG-Videos). Ibahagi rin ang mensahe na ito sa mga taong nangangailangan ng pampalak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *