Blog

Pag-ibig na Nagbibigay Buhay

Pag-ibig na Nagbibigay Buhay

Sa Juan 3:16, ipinapahayag ang pinakapuso ng Kristiyanismo: ang walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ipinakita sa pamamagitan ng pagpadala ng Kanyang bugtong na Anak, si Jesus, upang mamatay para sa atin. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay…