Paano Lumakas ang Loob sa Gitna ng Takot

Spread God's love

Paano Lumakas ang Loob sa Gitna ng Takot

“Huwag kang matakot, dahil kasama mo Ako.”

Isaias 41:10: “Huwag kang matakot, sapagkat ako’y kasama mo; huwag kang mabahala, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan; aalalayan kita ng aking makatarungang kamay.”

Sa ating buhay, madalas tayong makaramdam ng takot at pangamba. Ngunit ang Isaias 41:10 ay nagpapaalala sa atin na mayroon tayong kasama sa lahat ng ating pinagdadaanan – ang Diyos. Narito ang ilang paraan kung paano natin mahaharap ang mga takot sa ating buhay:

A: Alalahanin na Kasama Mo ang Diyos Kapag nakakaramdam ka ng takot, alalahanin mo na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos mismo ang nagsabi, “Huwag kang matakot, sapagkat ako’y kasama mo.” Isipin mo na kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang mo.

G: Gawin ang Diyos bilang Iyong Lakas Sa mga panahong mahina ka at tila bumibigay na, humugot ka ng lakas mula sa Diyos. Siya ang magpapalakas sa iyo. Sabi nga sa Bibliya, “Palalakasin kita.”

A: Asahan ang Tulong ng Diyos Sa mga oras ng kagipitan, asahan mo na tutulungan ka ng Diyos. Hindi ka Niya pababayaan o iiwan. Ang kanyang “makatarungang kamay” ay laging nariyan upang umalalay sa iyo.

Analohiya

Isipin mo ang isang maliit na bata na natatakot tumawid sa madilim na kalye. Ngunit, kapag hawak na niya ang kamay ng kanyang magulang, nawawala ang kanyang takot. Ganito rin ang ating relasyon sa Diyos. Sa sandaling alalahanin natin na hawak Niya tayo sa Kanyang makatarungang kamay, mawawala ang ating takot.

Pagbubulay-bulay

  1. Sa mga panahong nakakaramdam ka ng kahinaan, paano mo hinahanap ang presensya ng Diyos?
  2. Ano ang mga pagbabago sa iyong sarili na napansin mo sa mga panahong patuloy kang nagtitiwala sa Diyos?
  3. Sa anong paraan mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa iba?

Mga Madalas Itanong

  1. Paano ko mapaglalabanan ang takot sa tulong ng Diyos? Alalahanin na kasama mo ang Diyos at humugot ng lakas mula sa Kanyang presensya.

  2. Paano ako magtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok? Asahan ang Kanyang tulong at gabay, at manatiling nakatuon sa Kanyang mga pangako.

  3. Ano ang ibig sabihin ng “makatarungang kamay” ng Diyos? Ito ay sumisimbolo sa Kanyang kapangyarihan, proteksyon, at pagiging makatarungan.

  4. Paano ko madarama ang presensya ng Diyos sa aking buhay? Sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Bibliya, at pagmumuni-muni sa Kanyang Salita.

  5. Paano ko maipapakita ang aking pasasalamat sa Diyos? Sa pamamagitan ng pagtulong sa iba at pagbabahagi ng iyong pananampalataya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *