Ang pag-ibig ay hindi lang nararamdaman, kundi ipinapakita at isinasabuhay

Spread God's love

“Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.” 1 John 4:8

Kaibigan, nais kong ibahagi sa iyo ang isang kwento. Naalala mo ba ang isang kaibigan mo noong ikaw ay bata pa, na parating nandiyan para sayo? Isang araw, may nangyari na hindi mo inaasahan. Nagkamali ka at naisip mo na baka iwan ka na ng kaibigan mo. Pero, sa halip na magalit, ipinakita niya pa rin ang kanyang pagmamahal at pag-unawa sa iyo. Hindi ba’t isang mahalagang aral ito tungkol sa tunay na pagmamahal?

Ang kwentong ito ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan na matatagpuan sa 1 Juan 4:8. Ayon sa Bibleref.com, ito ay nagtuturo sa atin na “ang hindi nagmamahal ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig”【0†source】. Nakikita natin dito na ang pag-ibig ay hindi lang isang damdamin, kundi isang aksyon at isang paraan ng pagkakakilala sa Diyos.


Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang simpleng pagmamahal na nararamdaman natin sa ating pamilya o kaibigan. Ito ay isang malalim na koneksyon sa Diyos, na nagmumula sa Kanyang pag-ibig sa atin. Tulad ng sinabi sa 1 Juan 4:11, “Mahal na mga kaibigan, kung ganito ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din nating ibigin ang isa’t isa”【8†source】. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang isang nararamdaman, kundi isang patuloy na pagkilos na nagpapakita ng ating tunay na kaugnayan sa Diyos.


Mga kaibigan, sa ating pang-araw-araw na buhay, paano natin maipapakita ang tunay na pag-ibig na ito? Ang bawat pagkilos natin, gaano man kaliit, ay isang pagkakataon para ipakita ang pag-ibig na ito. Maaring sa pamamagitan ng pagiging mabuting kapitbahay, pagiging matulungin sa ating mga kasamahan sa trabaho, o sa simpleng pagpapakita ng kabaitan sa mga hindi natin kilala.

Sa bawat araw, tandaan natin, “Ang pag-ibig ay hindi lang nararamdaman, kundi ipinapakita at isinasabuhay.”

Manalangin tayo:

Panginoon, salamat po sa Inyong walang hanggang pag-ibig. Gabayan Ninyo kami upang maipakita at maisabuhay ang pag-ibig na ito sa aming kapwa. Amen.

Tanong para sa Pagninilay-nilay:

Paano ko maipapakita ang pag-ibig ng Diyos sa aking pang-araw-araw na buhay?

Gabay sa Paglalapat:

Subukan mong gumawa ng isang mabuting gawa sa isang tao araw-araw sa susunod na linggo. Maaaring ito ay isang simpleng pagtulong, pagbibigay ng ngiti, o anumang maliit na gawa ng kabaitan.

Hamong Lingguhan:

Subukang makipag-usap sa isang tao na hindi mo madalas kausapin, at ipakita ang iyong pagmamalasakit sa kanila.

Mga Tanong Mo, Sinagot:

 1. Paano ko malalaman kung tunay na nagmamahal ako?
  Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi isang aksyon na nagpapakita ng iyong relasyon sa Diyos.
 1. Paano ko maipapakita ang pag-ibig sa mga mahirap mahalin?
  Ang pag-ibig na itinuturo ng Diyos ay hindi batay sa ating nararamdaman, kundi sa ating pagpili na mahalin ang iba, kahit mahirap.
 1. Ano ang ibig sabihin ng ‘Walang takot sa pag-ibig’?
  Ang tunay na pag-ibig, na nagmumula sa Diyos, ay nag-aalis ng takot, dahil ito ay batay sa tiwala at pagkakilala sa Kanya.
 1. Bakit mahalaga ang pag-ibig sa Kristiyanong buhay?
  Ang pag-ibig ay mahalaga dahil ito ay nagpapakita ng ating relasyon sa Diyos at ang ating pagsunod sa Kanyang utos na mahalin ang isa’t isa.
 1. Ano ang mangyayari kung hindi ako nagmamahal sa iba?
  Kung hindi tayo nagmamahal, hindi natin tunay na nakikilala ang Diyos, dahil ang pag-ibig ay esensyal sa Kanyang kalikasan at utos sa atin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *