Paano Unawain ang Walang Hanggang Pag-ibig ng Diyos

Spread God's love

Paano Unawain ang Walang Hanggang Pag-ibig ng Diyos

 

“Kahit ang mga bundok ay maglaho, ang pag-ibig ko’y hindi magmamaliw.”

Isaias 54:10 (MBB): “Kahit ang mga bundok ay maglaho, at ang mga burol ay maalis, ang aking matatag na pag-ibig ay hindi magmamaliw sa iyo.”

Narito tayo sa Isaias 54:10, kung saan ipinapahayag ng Panginoon ang Kanyang walang hanggang pag-ibig. Sa talatang ito, may tatlong pangunahing punto tayong dapat tandaan:

K-Katiyakan: Sa pagkukumpara ng Panginoon sa Kanyang pag-ibig sa mga bundok at burol, ipinapakita Niya ang Kanyang katiyakan at katatagan. Tulad ng mga bundok at burol na matibay at matatag, ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa rito.

A-Awa: Ang Diyos ay nagpapahayag ng Kanyang awa at pag-ibig. Hindi ito basta pag-ibig na madaling maglaho; ito ay isang walang hanggang pag-ibig na hindi matitinag anuman ang mangyari.

L-Ligaya: Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng ligaya at kapayapaan. Ito ay isang pangako na nagbibigay sa atin ng seguridad at katiwasayan.

Para maunawaan pa lalo ang talatang ito, isipin mo ang isang malakas na ilog na kumakalat sa malawak na lupain. Ito’y nagdadala ng sustansya at buhay sa lahat ng dadaanan nito. Ganito ang pag-ibig ng Diyos – ito ay umaagos at nagbibigay ng buhay sa ating lahat.

 

Pagbubulay-bulay

  1. Paano mo masasalamin sa iyong buhay ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos?
  2. Sa anong paraan mo mas mapapalalim ang iyong pag-unawa sa awa at pag-ibig ng Diyos?
  3. Sa paanong paraan ka tumutugon sa tawag ng Diyos na ibahagi ang Kanyang pag-ibig at kapayapaan sa iba?

FAQ sa Isaias 54:10

 

Ano ang sinisimbolo ng mga bundok sa Isaias 54:10? Ang mga bundok ay simbolo ng katatagan at katiyakan, ngunit ipinapakita ng Diyos na higit pa rito ang Kanyang pag-ibig.

 

Paano natin mararanasan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap sa Kanyang presensya at mga pangako.

 

Ano ang kahalagahan ng awa ng Diyos sa talatang ito? Ipinapakita nito na ang pag-ibig at awa ng Diyos ay hindi nagbabago at hindi naaapektuhan ng anumang pangyayari.

 

Paano maipapakita ng isang tao ang pag-ibig ng Diyos sa iba? Sa pamamagitan ng pagmamahal, pagtulong, at pagpapakita ng kabutihan sa kapwa.

 

Ano ang mensahe ng Isaias 54:10 para sa atin ngayon? Na sa kabila ng anumang pagbabago o kaguluhan, ang pag-ibig ng Diyos ay mananatiling matatag at hindi magmamaliw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *