Paano Tanggapin at Maunawaan ang Kapatawaran ng Diyos

Spread God's love

Paano Tanggapin at Maunawaan ang Kapatawaran ng Diyos

“Ang tunay na pagsisisi ay daan patungo sa kalayaan.”

1 Juan 1:9

“Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya’y tapat at matuwid.”

Panimula

Naranasan mo na ba na magkamali, magkasala, at makaramdam ng bigat sa iyong puso? Lahat tayo ay dumaan diyan. Pero alam mo ba na may paraan para mapalaya ka mula sa bigat na iyan? Ito ang ating tatalakayin ngayon.

Pag-amin sa Ating mga Kasalanan

Ang Unang Hakbang sa Kalayaan

Sa buhay, madalas tayong magkamali. Para tayong mga bata na natututong maglakad, madalas madapa. Pero ang pag-amin sa ating mga kasalanan ay tulad ng pagbangon matapos madapa. Sa 1 Juan 1:9, ipinapahayag na ang Diyos ay handang patawarin at linisin tayo mula sa ating mga kasalanan kapag tayo ay nagpapakumbaba at inaamin ito sa Kanya【9†source】.

Paano Ito Gawin?

Simple lang, kaibigan. Parang kapag nagkaroon ka ng hindi pagkakaunawaan sa isang kaibigan o mahal sa buhay. Ang unang hakbang para maayos ito ay ang pag-amin sa iyong pagkakamali at paghingi ng tawad. Sa relasyon natin sa Diyos, ganito rin. Kapag inamin natin sa Kanya ang ating mga kasalanan, nabubuksan natin ang daan para sa Kanyang kapatawaran at paglilinis.

Pagkilala sa Katotohanan ng Ating Kasalanan

Pagiging Tapat sa Sarili

Ang pag-amin sa kasalanan ay hindi lamang pagbigkas ng mga salita. Ito ay isang pagkilala at pagtanggap sa katotohanan ng ating mga pagkukulang. Kailangan nating makita ang ating kasalanan sa parehong paraan na nakikita ito ng Diyos.

Maging Seryoso sa Pag-amin

Hindi ito tungkol sa pag-uulit ng mga ritwal o pagbigkas ng mga memorized na dasal. Ang tunay na pagsisisi ay nangangailangan ng puso na handang magsabi ng totoo sa Diyos. Ito ay isang personal at tapat na pag-amin na kailangan nating gawin araw-araw, hindi lamang isang beses.

Pagtanggap ng Kapatawaran ng Diyos

Hindi Dahil sa Atin, Kundi Dahil sa Kanya

Ang kapatawaran ay hindi isang bagay na ating kikitain. Ito ay ibinibigay ng Diyos hindi dahil sa ating magagandang gawa, kundi dahil sa Kanyang pagmamahal at biyaya. Tandaan, hindi tayo pinapatawad dahil tayo ay nagkumpisal, kundi dahil sa sakripisyo ni Jesus sa krus【19†source】.

Makakalaya sa Kapangyarihan ng Kasalanan

Kapag tinanggap mo ang kapatawaran ng Diyos, hindi lang kasalanan ang nalilinis, kundi maging ang kapangyarihan nito sa iyong buhay. Ito’y tulad ng pagkakaroon ng bagong simula, isang pagkakataon para magsimula muli nang walang pasanin.

Pagbubulay-bulay

  1. Sa iyong araw-araw na buhay, paano mo maipapakita ang tapat na pagsisisi sa Diyos?
  2. Anong mga pagbabago sa iyong pag-uugali ang kailangan mong gawin para mas maging tapat sa iyong relasyon sa Diyos?
  3. Sa anong paraan ka makakatulong upang ipalaganap ang mensahe ng pag-ibig at kapatawaran ng Diyos?

Tingnan ang mga mensahe sa aming YouTube channel, “Word On The Go”, at ibahagi ang mensaheng ito sa mga nangangailangan ng pag-asa at gabay mula sa Diyos.

FAQ

1. Paano ko malalaman kung tunay na tinanggap ko na ang kapatawaran ng Diyos?

  • Kapag nararamdaman mo na hindi ka na pinapabigat ng iyong mga kasalanan at mayroon kang bagong pagtingin sa buhay, malamang ay naranasan mo na ang tunay na kapatawaran mula sa Diyos.

2. Ano ang mangyayari kapag hindi ko inamin ang aking mga kasalanan?

  • Ang hindi pag-amin ng kasalanan ay nagdudulot ng hadlang sa iyong relasyon sa Diyos at maaaring magdulot ng espiritwal na paglayo mula sa Kanya.

3. Kailangan ko bang umamin ng aking kasalanan sa ibang tao?

  • Ang pag-amin ng kasalanan ay pangunahing sa Diyos. Gayunpaman, may mga pagkakataon na ang pag-amin sa isang pinagkakatiwalaang tao ay makakatulong sa proseso ng pagpapagaling at pagbabago.

4. Posible bang mawala ang kapatawaran ng Diyos?

  • Hindi. Ang kapatawaran ng Diyos ay isang regalo ng biyaya na hindi Niya binabawi, ngunit mahalaga na tayo ay patuloy na lumalapit sa Kanya at umiwas sa kasalanan.

5. Paano ko maipapakita ang aking pasasalamat sa Diyos sa Kanyang kapatawaran?

  • Maaari mong ipakita ang iyong pasasalamat sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagtulong sa iba, at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *