Hanapin ang Diyos
Lumago sa Pagibig
at Maglingkod

transparent-min1.png
Play Video
Online discipleship group

Ready for Your Next Life: Apat na Paghahanda na Hindi mo Dapat balewalain

Daily Devotion

In every smile, live out God’s ‘very good’

“God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning—the sixth day.” Genesis 1:31 Friend, have you ever felt that sense of accomplishment after completing...

Sa simpleng ngiti, isabuhay ang ‘tunay na mabuti’ ng Diyos

Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikaanim na araw. Genesis 1:31 Kaibigan, alam mo ba ‘yung pakiramdam kapag...

Love is not just felt, but shown and lived

“Whoever does not love does not know God, because God is love.” 1 John 4:8 My friend, I want to share with you a story. Do you remember a friend from your childhood who was always there for you? One...

Ang pag-ibig ay hindi lang nararamdaman, kundi ipinapakita at isinasabuhay

“Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.” 1 John 4:8 Kaibigan, nais kong ibahagi sa iyo ang isang kwento. Naalala mo ba ang isang kaibigan mo noong ikaw ay bata...

Paano Hingin ang Karunungan Mula sa Diyos

Paano Hingin ang Karunungan Mula sa Diyos “Kung kulang ka ng karunungan, humingi ka lang sa Diyos.”  Santiago 1:5 (MBB)Kung kulang sa karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos...

Paano Tanggapin at Maunawaan ang Kapatawaran ng Diyos

Paano Tanggapin at Maunawaan ang Kapatawaran ng Diyos “Ang tunay na pagsisisi ay daan patungo sa kalayaan.” 1 Juan 1:9 “Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan...

Paano Unawain ang Walang Hanggang Pag-ibig ng Diyos

Paano Unawain ang Walang Hanggang Pag-ibig ng Diyos   “Kahit ang mga bundok ay maglaho, ang pag-ibig ko’y hindi magmamaliw.” Isaias 54:10 (MBB): “Kahit ang mga bundok ay maglaho, at...

Paano Lumakas ang Loob sa Gitna ng Takot

Paano Lumakas ang Loob sa Gitna ng Takot “Huwag kang matakot, dahil kasama mo Ako.” Isaias 41:10: “Huwag kang matakot, sapagkat ako’y kasama mo; huwag kang mabahala, sapagkat...
Souls Who Have Accepted The Lord and Been Saved
0 +
Online Discipleship Groups
0

Ikaw ay Minamahal
at malugod naming tinatanggap

Sumama sa isang lugar kung saan ka minamahal at pinapahalagahan, kung saan tayo magkakasamang naglalakbay patungo sa mas malalim na pagkakilala sa Diyos, itinuturo ang mga hakbang patungo sa kaligtasan, natutuklasan ang ating layunin, at niyayakap ang Kanyang makapangyarihang pagbabago ng Kanyang pagibig, lalo na sa loob ng aming Online Discipleship Group. 

rawpixel-769319-unsplash.jpg

Simulan ang isang paglalakbay ng pagbabago kung saan palalalimin natin ang ating pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, at magtulungan upang maging alagad na gumagawa din ng alagad.

Panoorin ang nakaraang mensahe